TYÖTURVALLISUUS

Työturvallisuuslaki 738/2002 10 §

Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi

Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.

Tällöin on otettava huomioon:

  1. tapaturman ja muu terveyden menettämisen vaara kiinnittäen huomiota erityisesti kyseisessä työssä tai työpaikassa esiintyviin 5 luvussa tarkoitettuihin vaaroihin ja haittoihin;
  2. esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet;
  3. työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut hänen henkilökohtaiset edellytyksensä;
  4. työn kuormitustekijät;
  5. mahdollinen lisääntymisterveydelle aiheutuva vaara;
  6. muut vastaavat seikat.

Riskien arvioinnin kehittäminen lakisääteisestä pakosta jokapäiväiseksi työkaluksi esimiehille ja työntekijöille aktivoi koko organisaatiota huomioimaan työssä esiintyviä riskejä. Riskitasojen näkyminen työpisteillä ja riskien toistuva uudelleenarviointi lisäävät motivaatiota toimenpiteiden toteuttamiselle. Aktiivisesti ylläpidettävä järjestelmä alentaa riskitasoa ja vähentää työtapaturmien määrää. Lopullisena tavoitteena on nolla tapaturmaa.

Kun tapaturmia on jälkeenpäin tutkittu, on havaittu, että sellaista tapaturmaa, joka ei olisi ollut ehkäistävissä, ei juuri esiinny. Kysymys on siitä, kiinnitetäänkö riskeihin riittävästi huomiota ja poistetaanko vaaranpaikat aktiivisesti.

Jokaisen yrityksen ja esimiehen tavoitteena pitää olla se, että jokainen työntekijä lähtee työpäivän jälkeen kotiin vahingoittumattomana.

Tapaturman jälkeinen tutkinta on hyvä keino ehkäistä samanlaisen tapaturman toistuminen.